Statut Szkoły

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KLEMBOWIE

IM. MARIANA GOTOWCA

Na podstawie art. 52 ust. 2 w związku z art. 50 ust. 2 pkt. 1 i art.60 ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. Z 1996 r nr 67, poz. 329 ze zmianami), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Zespołu Szkół uchwalonego przez Radę Miejską w Radzyminie Uchwałą nr 230/XVII/2008 z dnia 30 maja 2008 roku uchwala się znowelizowany tekst Statutu, jak następuje..

POBIERZ